W ciągu ostatnich dwudziestu lat obserwuje się intensyfikację technologii rolnictwa, dzięki temu plonowanie roślin uprawowych znacząco wzrasta. Zmusza to Nas – rolników do zminimalizowania wszystkich antropogenicznych czynników, czyli powstałych w wyniku działania człowieka, które mogą potencjalnie zagrażać jakości gleby, a tym samym również prowadzonym uprawom.

Przeciwdziałanie degradacji gleb w rolnictwie

Jednym z najważniejszych zagrożeń dla uprawianych gleb jest jej degradacja lub całkowita dewastacja, wynikająca z obniżania się lub całkowitego zaniku zawartości materii organicznej, a tym samym próchnicy. Stosowanie nowoczesnych technik upraw, nawozów i środków ochrony roślin w połączeniu z wysokim plonowaniem, wynikającym z genetyki roślin mają wpływ na kondycję i jakoś gleby. Naturalne zagrożenia tego „warsztatu rolnictwa” jak erozja lub pożary mogą być nieprzewidywalne i rażąco wpływać na uzyski plonów.

W celu zminimalizowania zagrożeń dla gleby wynikających z obniżania się zawartości materii organicznej i próchnicy polecamy Opti Kompo 43.

Kompost dla rolnictwa – OptiKompo 43

Opti Kompo 43 to kompost dla rolnictwa wyprodukowany w Polsce, przyjazny dla środowiska środek zabezpieczający i poprawiający właściwości gleby. Dzięki unikalnej i naturalnej technologii produkcji kompostu środek Opti Kompo 43 jest źródłem bardzo łatwo przyswajalnej dla roślin materii organicznej oraz makro i mikro-składników pokarmowych takich jak azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca) i magnez (Mg).

Zalety OptiKompo 43

Produkt kompost dla rolnictwa Opti Kopo 43 jest źródłem bardzo dużej ilości ustabilizowanej materii organicznej, która po wprowadzeniu do gleby, natychmiastowo staje się źródłem wchłanianych przez roślinę składników pokarmowych oraz w szybkim tempie odbudowuje próchnicę i właściwą strukturę gleby.

  • Naturalny kompost dla rolnictwa pochodzący kompostowania materii organicznej w tym słomy i zrębek drzewnych.
  • Stała konsystencja, przyjemny w zapach i bardzo duża zawartość ustabilizowanej materii organicznej.
  • Doglebowy środek poprawiający właściwości o wysokim współczynniku dostępności azotu (N) dla roślin, co wynika z właściwie dobranego stosunku węgla (C) do azotu (N).
  • Źródło składników pokarmowych dla rośliny takich jak azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg) oraz mikroelementy.
  • Doglebowy środek o stałej konsystencji, przyjemnym i naturalnym, ziemistym zapachu, który przynosi korzyść uprawianej glebie i roślinie.

Dawka substancji pokarmowych

Opti Kompo 43 w zalecanej na glebach ubogich w proćhnicę dawce 11 t/ha, poza materią organiczną dostarcza również:

  • Azot całkowity (N) = ok. 80 [kg/ha] (~1,50% s.m.)
  • Fosfor ogólny (P) = ok. 25 [kg/ha] (~0,46% s.m.)
  • Potas ogólny (K) = ok. 40 [kg/ha] (~0,75% s.m.)
  • Wapń (Ca) = ok. 100 [kg/ha], odp. 139 kg/h CaO (~1,80% s.m.)
  • Magnez (Mg) = ok. 12 [kg/ha], odp. 19,9 kg/h MgO (~0,22% s.m.)
  • Cynk (Zn) = ok. 6 [kg/ha] (~110 mg/kg s.m. = 1,1% s.m.)
  • Miedź (Cu) = ok. 2 [kg/ha] (~38 mg/kg s.m. = 0,38% s.m.)

Ze względu na organiczny charakter środka OptiKompo 43 mogą wystąpić nieznaczne wahania składu chemicznego.

Pobierz certyfikat MRIRW

 

 

Jak działa kompost dla rolnictwa OptiKompo 43?

Zawartość materii organicznej w glebach jest istotną cechą wskazującą na ich jakość. Ilość organiki w glebie oraz jej tempo przemiany w próchnicę są uzależnione od jakości stosowanych środków doglebowych. Bardzo ważny jest stopień stabilizacji materii organicznej oraz łatwość jej przyswajalności przez roślinę. Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jej przydatności do upraw.

Środek Poprawiający Właściwości Gleby Opti Kompo 43 redukuje ryzyko degradacji i wyjałowienia się gleby. Obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę, poprawia jej kondycję oraz zwiększa wielkość i jakość plonu. OptiKompo43 wprowadzone do gleby poprawia jej właściwości poprzez natychmiastowe pobudzenie procesów próchniczo-twórczych oraz zwiększenie zawartości materii organicznej, która jest łatwo przyswajalna przez roślinę od razu po jego zastosowaniu.

Efekt działania OptiKompo 43

W części naziemnej rośliny kompost dla rolnictwa powoduje :

  • Silny wzrost zielonej masy rośliny, większa liczba zawiązków kwiatowych, a także wzrost produkcji cukrów i białek przez roślinę.
  • Zwiększona odporność rośliny i zdolność do regeneracji przy wystąpieniu czynników stresowych takich jak susza, chłód, mrozy, zasolenia i przemoczenia.
  • Pobudza proces fotosyntezy i zwiększa zawartość chlorofilu.

W części korzeniowej rośliny:

  • Wchłanianie przez roślinę substancji pokarmowych co dodaje jej więcej energii, poprawia rozwój układu korzeniowego i bierze czynny udział w odbudowie bardzo potrzebnej roślinie próchnicy.
  • Roślina ma lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej składników pokarmowych dzięki gruzełkowatej strukturze gleby.
  • Gleba poprawia swoje właściwości – lepiej magazynuje wodę i składniki pokarmowe, staje się bogatsza w próchnicę i łatwe do przyswojenia przez roślinę związki organiczne.

Instrukcja stosowanie i przechowywania

Zakres stosowania

Kompost dla rolnictwa OptiKompo43 przeznaczony jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Może być stosowany we wszystkich uprawach roślin rolniczych na gruntach ornych i w produkcji ogrodniczej (w tym jako składnik podłoży do uprawy roślin ozdobnych), na trawnikach, w uprawach leśnych, a także może być stosowany do rekultywacji gleb zdegradowanych rolnych i leśnych.

Sposób i terminy stosowania oraz wielkości dawek


Uprawy roślin polowych

Środek poprawiający właściwości gleby stosuje się pod pokrywkę lub na ściernisko pro zbiorach roślin. W przypadku siewu roślin jarych czy sadzenia wiosną dopuszczalne jest jego stosowanie pod uprawki przedsiewne. Środek poprawiający właściwości gleby należy za pomocą rozrzutnika rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Następnie należy zmieszać środek z glebą za pomocą sprzętu rolniczego.

Zalecana dawka środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w uprawach polowych to w zależności od typu i zasobności gleby:
– na glebach lekkich (piaski słabo-gliniaste i luźne), ubogich w próchnicę- 11 Mg/ha co 2 lata,
– na glebach średnich (piaszczysto-gliniastych), średnio zasobnych w próchnicę- 11 Mg/ha co 2 lata,
– na glebach ciężkich (gliniastych) zasobnych w próchnicę- 8 Mg/ha co 2 lata.

Uprawy leśne

– przed sadzeniem środek poprawiający właściwości gleby stosować doglebowo na cała powierzchnię nasadzeń w dawce 8-11 Mg świeżej masy/ha co 2 lata. Następnie zmieszać środek poprawiający właściwości gleby z glebą,
– w istniejących nasadzeniach środek poprawiający właściwości gleby stosować późną jesienią lub bardzo wczesną wiosna w międzyrzędziach drzew w dawce 8-11 Mg świeżej masy co 2 lata.
Nie stosować w szkółkach leśnych.

Grunty zdegradowane

Środek poprawiający właściwości gleby można stosować w celu przywrócenia funkcji biologicznej gleb zdegradowanych rolnych i leśnych w dawce 20 Mg świeżej masy/ha co 3 lata.

Przechowywanie środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby przechowywany jest luzem lub w opakowaniu typu Big-Bag, lub w workach 25l, 50l, 60l.
Środek poprawiający właściwości gleby luzem należy przechowywać w pryzmach na utwardzonym, wyrównanym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym.
Pryzmy powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości (co najmniej 20 m) od cieków wodnych i zabezpieczone przed przemywaniem przez wody opadowe lub inne.
Środek poprawiający właściwości gleby w opakowaniach należy przechowywać pod przykryciem, zabezpieczającym przed zamoknięciem.

Środki ostrożności

Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu środka poprawiającego właściwości gleby z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
ulotka Decyzja MRiRW Dopuszczenie do Obrotu